Spolupráca so ZŠ Krosnianska 2:

- Spolupráca prebieha niekoľko rokov a je na veľmi dobrej úrovni. Deti pravidelne navštevujú prvé triedy, spoločne pripravujeme súťaže v ZŠ alebo v MŠ, kreslenie na chodník v MŠ alebo ZŠ, robia sa spoločné rodičovské združenia (s cieľom oboznámiť rodičov s podmienkami na ZŠ Krosnianska 2), nástenky pre rodičov a iné aktivity.

Spolupráca s knižnicou ZŠ Krosnianska 2:

- Knižnicu navštevujú deti prípravných tried, kde im pani knižničiarka vysvetľuje o knihách (kto píše knihy...), číta im, robí hry pre deti. Knižnicu navštevujú vo vopred dohodnutý termín.

Spolupráca s CVČ Charkovská 2:

- Spolupráca prebieha vo výtvarnej oblasti (spev- spevácky krúžok).

Logopédia:

- Raz mesačne prichádza do materskej školy logóped, ktorý sa venuje deťom.